Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag.

All frånvaro ska anmälas av förälder före klockan 08.00 varje dag som ditt barn är frånvarande - På lov och studiedagar görs frånvaroanmälan direkt till fritidshemmen.

  • Anmäl frånvaro via mobilapplikation: anmäl frånvaro Stockholm
  • Anmäl frånvaro via telefonsvarare: 08 – 508 416 20
  • Problem med frånvaroanmälan: Support

 

Ansökan om ledighet för elev på Maltesholmsskolan

Alla grundskoleelever som bor i Sverige har skolplikt och det är vårdnadshavares ansvar att eleven fullgör sin skolplikt (kapitel 7 § 20 skollagen). Om vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro som förs in i terminsbetyget (från och med årskurs 6). Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan utbildningsnämnden besluta om vitesföreläggande av vårdnadshavare.
 

Skollagen medger dock ledighet för elev under vissa omständigheter. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Med ”kortare ledighet” avses upp till och med tio dagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Begreppet ”synnerliga skäl” innebär att bestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet.

 
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Ledighet kan till exempel komma att bli aktuell vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
 

På Maltesholmsskolan beslutar rektor om all ledighet. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 10 arbetsdagar innan önskad ledighet. Ledighetsansökan med orsak till ledighet lämnas till klasslärare. Ingen ledighet beviljas under perioden för Nationella ämnesprov.

Vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift på ansökan för att den ska behandlas. Skolans ledighetsbeslut kan inte överklagas.

Ansökan om ledighet för elev i grundskola (pdf) ›
 

Dela: