Till innehåll på sidan

Inkludering

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att undervisningen och elevhälsans verksamhet ska utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Det hälsofrämjande arbetet riktas mot alla elever på skolan, med särskilt fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt stöd i olika former.

Skolan ska erbjuda en inkluderande utbildning för alla elever – med eventuellt stöd av speciallärare eller resurspersoner.

I årskurserna f-3 finns det två barnskötare i varje klass och i årskurs 4-6 minst en resursperson per klass under hela skoldagen.

På Maltesholmsskolan jobbar två speciallärare som arbetar enskilt eller i grupp med de elever som behöver lite extra hjälp och stöd. För att elever ska nå kunskapsmålen kan läraren behöva göra extra anpassningar i klassrummet, dessa dokumenteras i individuella handlingsplaner som följs upp regelbundet av skolans elevhälsoteam.

 

Vårt elevhälsoteam träffas varje vecka och all personal på skolan kan anmäla elever som de känner oro för till teamet. Ofta har då ett omfattande arbete redan gjorts av pedagogerna i klassen i nära samarbete med föräldrarna men man anser att det behövs ytterligare stöd och hjälp. När extra anpassningar inte är tillräckligt så skrivs ett åtgärdsprogram där ytterligare insatser dokumenteras och följs upp.

Dela: