Till innehåll på sidan

Förväntansdokument

Dessa två dokument beskriver vilka förväntningar Maltesholmsskolan har på er vårdnadshavare och elever.

Kära vårdnadshavare,

 

I juni 2019 har Utbildningsnämnden i Stockholms stad fattat beslut om två dokument i syfte att stärka alla skolors arbete med att skapa tydligare förväntningar på elever, skolor och vårdnadshavare. Dessa två skrifter heter ”Förväntansdokument Maltesholmsskolan” och dokumentet ”Trygghet och studiero”. Dessa två dokument utgör grundstommen i stadens arbete med att skapa tydligare förväntningar. Utgångspunkten för dokumenten är skollagen, läroplanerna och Stockholms skolprogram. Texterna handlar om trygghet, likabehandling, förväntningar, trivselregler samt om vilka disciplinära åtgärder som vidtas när skolans regler inte följs.

Nämndens två dokument blir också som ett stöd för lärare, rektorer och andra medarbetare som arbetar på skolorna och som gör det viktigaste arbetet i organisationen. Vår grundskolechef Lee Orberson säger följande: ”Som elev och vårdnadshavare ska du veta vad som gäller oavsett vilken kommunal grundskola du går i. Alla elever ska känna sig trygga i skolan”.

Förväntansdokumentet har även kompletterats med Maltesholmsskolans egna förtydliganden med vad som förväntas av elever, lärare och vårdnadshavare på vår skola (se sida 2). Våra egna klargöranden har vi tagit fram med hjälp av elever, personal i skolan samt med föräldrarådet.

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi alla eftersträvar att följa vad som står i Maltesholmsskolans förväntansdokument samt dokumentet om ”Trygghet och studiero”.

Jag ber er att ni diskuterar dokumenten i hemmet under de närmaste veckorna. Vi i skolan kommer också att föra samtal med våra elever om dessa dokument i strävan att skapa ännu bättre trygghet och studiero.

https://maltesholmsskolan.stockholm.se/file/konsekvenstrappa19-20

https://maltesholmsskolan.stockholm.se/sites/default/files/forvantansdokument_malteshomsskolan_lasaret_19_20

https://maltesholmsskolan.stockholm.se/sites/default/files/trygghet-och-studiero

Vänliga hälsningar,
Rektor Partow Khademi

Dela:
Kategorier: