Förskoleklass

Maltesholmsskolan har tre förskoleklasser; Jupiter, Solen och Regnbågen. I varje förskoleklass går det ca 25 elever. En förskollärare ansvarar för verksamheten tillsammans med två barnskötare. Förskoleklassens dag är uppdelad i skolförberedande och skolbarnomsorg. Den skolförberedande verksamheten är förlagd till förmiddagen. Vårdnadshavare kan erhålla skolbarnomsorg både före och efter den verksamheten.

Förskollärarna i de tre förskoleklasserna grovplanerar den skolförberedande
verksamheten tillsammans och då med utgångspunkt från den lärande leken –
eleven ska ges möjlighet att leka sig in i skolans värld. När vi planerar tar vi fasta på att många sexåringar behöver utgå från det konkreta för att sedan få en mjuk övergång till det abstrakta tänkandet. Förskoleklassens verksamhet ska vara en bro mellan förskolans arbetssätt och skolan. Stor vikt läggs även vid att ge eleverna möjlighet att utveckla sin självständighet samt sin sociala kompetens. Vi arbetar med målsättningen att varje elev skall känna sig trygga i sin klass, lära känna skolans miljö och skolans rutiner.

Under året i förskoleklass tränar vi även på att:
• lyssna på varandra (turtagning i tal)
• lyssna till högläsning
• klara instruktioner (i lekar och ”skoljobb”)
• koncentration (i skolarbete, lek, skapande)
• tålamod (vid skapande)
• minne (t.ex. med sångtexter)
• hänsyn och respekt
• ansvarstagande (ordning och reda)
• gruppstärkande lekar
• samarbetsförmåga (både i vuxenstyrd- och ”fri lek”)
• eget initiativtagande under den ”fria leken”
• finmotoriksträning (öga/hand koordination) under såväl skoltid som
eftermiddagens pyssel
• grovmotoriksträning (idrott/utelek/i skogen)
• ordförrådet (språklekar/högläsning)
• språkutveckling/språklig medvetenhet (Bornholm)
• väcka intresse för bokstävers namn, ljud och form genom förberedande läs-
och skrivinlärning
• skolförberedande grundläggande begrepp inom matematiken

Dela:
Kategorier: